Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Triên ♀
ngày sanh dd-mm-1964
56 tuổi (57) Giáp Thìn
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 48 tuổi (49)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 44 tuổi (46)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 41 tuổi (42)