Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Chúng ♂ ch
ngày sanh 1966 - 1986
thọ 21 tuổi
ngày giỗ 29-04 AL
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 56 tuổi (57)
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 48 tuổi (49)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 44 tuổi (46)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 41 tuổi (42)

vợ 1
Nguyễn thị Ảnh ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Luyến ♀33 tuổi (35)