Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thủy ♀
ngày sanh dd-mm-1972
47 tuổi (48) Nhâm Tý
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 55 tuổi (56)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 50 tuổi (51)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 44 tuổi (45)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 40 tuổi (41)