Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hửu Việt ♂
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (46) Ất Mẹo
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 56 tuổi (57)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 48 tuổi (49)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 41 tuổi (42)

vợ 1
Trần thị Anh Đào ♀
42 tuổi (45) Bính Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Mỹ Trinh ♀23 tuổi (25)
2. Nguyễn Hửu Quyền ♂21 tuổi (23)
3. Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀16 tuổi (17)