Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hửu Việt ♂
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (45) Ất Mẹo
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 55 tuổi (56)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 50 tuổi (51)
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 47 tuổi (48)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 40 tuổi (41)

vợ 1
Trần thị Anh Đào ♀
41 tuổi (44) Bính Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Mỹ Trinh ♀22 tuổi (24)
2. Nguyễn Hửu Quyền ♂21 tuổi (22)
3. Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀15 tuổi (16)