Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thúy ♀
ngày sanh dd-mm-1979
41 tuổi (42) Kỷ Mùi
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 56 tuổi (57)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀ 51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 48 tuổi (49)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 44 tuổi (46)