Gia phả tộc NguyễnHồ Minh Đức ♂
ngày sanh không rõ
nơi sanh Việt Nam
cha Hồ Hoàng ♂
(Soại) 56 tuổi (58)
mẹ Trần thị Ánh ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Minh Phúc ♂
3. Hồ Minh Hậu ♂