Gia phả tộc NguyễnLê thị Phương ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Lê Anh Hải ♂ ch
(6 Mốc) thọ 56 tuổi
mẹ Lê thị Phụng ♀
62 tuổi (63)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Thành Trung ♂ 37 tuổi (39)
3. Lê thị Trinh ♀ 34 tuổi (37)

anh chị em khác mẹ
4. Lê thị Tuyết Mai ♀ 28 tuổi (29)
5. Lê Thành Nam ♂ 26 tuổi (28)
6. Lê thị Thu Ba ♀ 25 tuổi (26)