Gia phả tộc NguyễnVõ thị Út ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1941
78 tuổi (79) Tân Tỵ

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Hòe (6 Hòe) 84 tuổi (85) Ất Hợi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Tâm ♀57 tuổi (58)
2. Nguyễn Viết Can ♂47 tuổi (49)