Gia phả tộc NguyễnNguyễn Mau ♂ ch
ngày sanh 1910 - 1951
thọ 42 tuổi
ngày giỗ 27-12 AL
cha Nguyễn Đó ♂ ch
(Rày)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Rày (Sành) ch

vợ 1
Lê thị Mau ♀ ch
thọ 74 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Thơ ♀ chthọ 81 tuổi
2. Nguyễn Hấu ♀ ch
3. Nguyễn Lịa (Lía)76 tuổi (77)
4. Nguyễn Tưởng ♂ chthọ 20 tuổi