Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lịa ♂
tên gọi (Lía)
ngày sanh dd-mm-1943
76 tuổi (77) Quý Mùi
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Mau ♂ ch
thọ 42 tuổi
mẹ Lê thị Mau ♀ ch
thọ 74 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thơ ♀ ch thọ 81 tuổi
2. Nguyễn Hấu ♀ ch
4. Nguyễn Tưởng ♂ ch thọ 20 tuổi

vợ 1
Phạm thị Huệ ♀ ch
thọ 24 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Lía ♂ ch

vợ 2
Nguyễn thị Ơn ♀
66 tuổi (67) Quý Tỵ

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Nhỏ ♀42 tuổi (43)
3. Nguyễn thị Bé ♀39 tuổi (40)
4. Nguyễn Minh Hòa ♂36 tuổi (38)
5. Nguyễn văn Trung ♂35 tuổi (36)