Gia phả tộc NguyễnTrần thị Nương ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1940 - 1998
thọ 59 tuổi
ngày giỗ 12-01 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Xứng (Lợi) ch thọ 37 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)61 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Cường ♂ chthọ 36 tuổi
3. Nguyễn thị Thắm ♀57 tuổi (58)
4. Nguyễn văn Đào ♂53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)