Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Lợi ♂
tên gọi (Ngọc Sơn)
ngày sanh dd-mm-1959
61 tuổi (62) Kỷ Hợi
cha Nguyễn Xứng ♂ ch
(Lợi) thọ 37 tuổi
mẹ Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Cường ♂ ch thọ 36 tuổi
3. Nguyễn thị Thắm ♀ 57 tuổi (58)
4. Nguyễn văn Đào ♂ 53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂ 52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)

vợ 1
Trần thị Phượng ♀
61 tuổi (62) Kỷ Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Hà ♂36 tuổi (38)
2. Nguyễn văn Tiên ♂32 tuổi (34)
3. Nguyễn văn Tiến ♂29 tuổi (31)
4. Nguyễn văn Việt ♂28 tuổi (29)
5. Nguyễn văn Nam ♂24 tuổi (25)