Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thắm ♀
ngày sanh dd-mm-1963
57 tuổi (58) Quý Mẹo
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Xứng ♂ ch
(Lợi) thọ 37 tuổi
mẹ Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn) 61 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Cường ♂ ch thọ 36 tuổi
4. Nguyễn văn Đào ♂ 53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂ 52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)