Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thảo ♀
tên gọi (Nhỏ)
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Xứng ♂ ch
(Lợi) thọ 37 tuổi
mẹ Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn) 61 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Cường ♂ ch thọ 36 tuổi
3. Nguyễn thị Thắm ♀ 57 tuổi (58)
4. Nguyễn văn Đào ♂ 53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂ 52 tuổi (53)