Gia phả tộc NguyễnLê thị Mau ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1917 - 1990
thọ 74 tuổi
ngày giỗ 22-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Mau ♂ ch thọ 42 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Thơ ♀ chthọ 81 tuổi
2. Nguyễn Hấu ♀ ch
3. Nguyễn Lịa (Lía)76 tuổi (77)
4. Nguyễn Tưởng ♂ chthọ 20 tuổi