Gia phả tộc NguyễnVõ thị Mỹ Lệ ♀
ngày sanh dd-mm-1992
27 tuổi (28) Nhâm Thân
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Cánh ♂
59 tuổi (60)
mẹ Hồ thị Trữ ♀
52 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ văn Sang ♂ 30 tuổi (31)
2. Võ văn Mỹ ♂ 28 tuổi (29)
4. Võ Hoàn Tân ♂ 15 tuổi (16)