Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Thanh ♂ (rể)
ngày sanh không rõ

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Loan ♀ 69 tuổi (70) Canh Dần
quan hệ: sống chung

con
3. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
3. Nguyễn thị Hồng Hạnh ♀
4. Nguyễn văn Hùng ♂41 tuổi (43)
4. Nguyễn thị Thu Hiền ♀
5. Nguyễn thị Ngọc Hậu ♀