Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Hậu ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn văn Thanh ♂
mẹ Nguyễn thị Loan ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
3. Nguyễn thị Hồng Hạnh ♀
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 41 tuổi (43)
4. Nguyễn thị Thu Hiền ♀