Gia phả tộc NguyễnVõ văn Toàn ♂
ngày sanh không rõ
cha Võ Thơ ♂ ch
thọ 65 tuổi
mẹ Nguyễn thị Phụng ♀
66 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ thị Thanh Thúy ♀