Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thanh Thúy ♀
ngày sanh không rõ
cha Võ Thơ ♂ ch
thọ 65 tuổi
mẹ Nguyễn thị Phụng ♀
66 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ văn Toàn ♂