Gia phả tộc NguyễnHồ thị Ngọc Ngà ♀
ngày sanh không rõ
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Lời ♂
mẹ Đoàn thị Phúc ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên