Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tám ♀ mt
ngày sanh không rõ
ngày giỗ
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn) 83 tuổi (84)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng) 63 tuổi (68)
9. Nguyễn thị Đủ ♀ ch thọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)