Gia phả tộc NguyễnPhan Nhật Trường ♂
ngày sanh không rõ
cha Phan văn Thành ♂
67 tuổi (68)
mẹ Hồ thị Thị ♀
59 tuổi (59)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phan thị Thanh Phương ♀ 40 tuổi (41)
2. Phan thị Xuân Phương ♀
3. Phan thị Trúc Phương ♀
4. Phan thị Bích Phương ♀