Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Liên ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1949
70 tuổi (71) Kỷ Sửu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Diên (2 Ẩn) ch thọ 74 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Đức Toàn ♂40 tuổi (42)
2. Nguyễn thị Bé Thu ♀39 tuổi (40)
3. Nguyễn thị Xuân Sang ♀39 tuổi (38)
4. Nguyễn thị Thanh Trang ♀34 tuổi (35)
5. Nguyễn văn Trí ♂26 tuổi (27)