Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Minh Tâm ♀
ngày sanh dd-mm-1972
47 tuổi (47) Quý Sửu
cha Phạm Xương ♂
74 tuổi (74)
mẹ Lê thị Mi ♀
(Xương) 68 tuổi (69)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Duy ♂ 48 tuổi (50)
3. Phạm thị Diễm ♀
4. Phạm Tấn Phúc ♂ 40 tuổi (42)
5. Phạm thị Diệu Hiền ♀