Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Diệu Hiền ♀
ngày sanh không rõ
cha Phạm Xương ♂
74 tuổi (74)
mẹ Lê thị Mi ♀
(Xương) 68 tuổi (69)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Duy ♂ 48 tuổi (50)
2. Phạm thị Minh Tâm ♀ 47 tuổi (47)
3. Phạm thị Diễm ♀
4. Phạm Tấn Phúc ♂ 40 tuổi (42)