Gia phả tộc NguyễnLê Thanh Tùng ♂
ngày sanh không rõ
cha Lê Của ♂
64 tuổi (64)
mẹ Nguyễn thị Lợi ♀
61 tuổi (62)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê văn Chi ♂
2. Lê thị Minh Hương ♀
3. Lê thị Minh Phương ♀
5. Lê thị Dưỡng ♀