Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thanh Tuấn ♂
ngày sanh dd-mm-1988
31 tuổi (32) Mậu Thìn
mẹ Nguyễn thị Khá ♀
58 tuổi (59)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên