Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Đạt ♂
ngày sanh dd-mm-1994
25 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Nguyễn Tắm ♂
52 tuổi (53)
mẹ Phạm thị Huệ ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Ngọc Thành ♂ 23 tuổi (24)