Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Thành ♂
ngày sanh dd-mm-1996
23 tuổi (24) Bính Tý
cha Nguyễn Tắm ♂
52 tuổi (53)
mẹ Phạm thị Huệ ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Đạt ♂ 25 tuổi (26)