Gia phả tộc NguyễnTrần Nguyễn Nhật Nam ♂
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (13) Đinh Hợi
cha Trần Quốc Trung ♂
(Tèo) 43 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Thu Nga ♀
41 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần Nguyễn Nhật Hân ♀ 6 tuổi (7)