Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Bích Hoa ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Lâm văn Hai ♂ 55 tuổi (57) Quý Mẹo
quan hệ: cưới

con
1. Lâm Nguyễn Sơn Giang ♀30 tuổi (31)
2. Lâm Nguyễn Hải Lâm ♂27 tuổi (28)