Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Tường Vy ♀
ngày sanh dd-mm-2008
11 tuổi (12) Mậu Tý
cha Phạm Ngọc Thiện ♂
36 tuổi (37)
mẹ Trần thị Oanh ♀
(An) 34 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên