Gia phả tộc NguyễnTrần thị Rô Binh ♀
ngày sanh dd-mm-1995
24 tuổi (25) Ất Hợi
cha Trần Trúc ♂ ch
thọ 50 tuổi
mẹ Bùi thị Hơi ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần thị Vui ♀ 33 tuổi (35)
2. Trần thị (Xíp Rin) 30 tuổi (31)
3. Trần Rô Bin ♂ 28 tuổi (29)
4. Trần Rô Bi ♂ 26 tuổi (27)
6. Trần Rô Thương ♂ 15 tuổi (16)