Gia phả tộc NguyễnDương thị Kim ♀ (dâu)
tên gọi (2 Yên)
ngày sanh dd-mm-1943
76 tuổi (77) Quý Mùi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Hậu ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Kim (Minh)55 tuổi (56)
2. Nguyễn thị Lộc ♀53 tuổi (54)
3. Nguyễn Trần Thọ ♂37 tuổi (38)