Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Cúc ♀
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)

chồng 1
Đào Duy Nam ♂
37 tuổi (38) Nhâm Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Đào Nguyễn Khánh Vân ♀6 tuổi (8)
2. Đào Nguyễn Thảo Trang ♀5 tuổi (6)
3. Đào Duy Khang ♂1 tuổi (3)