Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lê Gia Phát ♂
ngày sanh dd-mm-2016
2 tuổi (4) Bính Thân
cha Nguyễn văn Phú ♂
37 tuổi (39)
mẹ Lê thị Ngọc Giàu ♀
(Thanh Vân) 33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Lê Gia Bảo ♂ 7 tuổi (9)