Gia phả tộc NguyễnNguyễn Cừu ♂ ch (rể)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 09-04 AL
nơi chôn cất không rõ

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Cừu ♀ ch thọ 83 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Cừu ♀ ch
2. Nguyễn ♀ ch
3. Nguyễn thị Kiểm ♀ ch
4. Nguyễn Bồn ♂ ch
5. Nguyễn ♂ ch
6. Nguyễn ♂ ch
7. Nguyễn thị Trừu ♀ ch