Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phước Tín ♂
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (13) Đinh Hợi
cha Nguyễn văn Tánh ♂
46 tuổi (48)
mẹ Lê thị Phước ♀
39 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Phước Thịnh ♂ 7 tuổi (8)