Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phước Thịnh ♂
ngày sanh dd-mm-2012
6 tuổi (8) Nhâm Thìn
cha Nguyễn văn Tánh ♂
46 tuổi (48)
mẹ Lê thị Phước ♀
38 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Phước Tín ♂ 12 tuổi (13)