Gia phả tộc NguyễnTrần thị Hồ ♀ ch (dâu)
tên gọi (Hồng)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 04-09 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Hò (Xang) ch thọ 76 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thành (Hò) chthọ 70 tuổi
2. Nguyễn Hoa (Nên)
3. Nguyễn thị Nhường ♀
4. Nguyễn thị Tường (Sự) ch