Gia phả tộc NguyễnNguyễn Dũng ♂
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
cha Nguyễn Thành ♂ ch
(Hò) thọ 70 tuổi
mẹ Phạm thị Thành ♀ ch
(Tía) thọ 66 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thành ♀ 63 tuổi (64)
2. Nguyễn thị Lành ♀ 59 tuổi (60)
3. Nguyễn thị Xí ♀ 54 tuổi (55)
5. Nguyễn Thanh ♂ 47 tuổi (48)