Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tuân ♀ ch
tên gọi (Toại)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Tiên ♂ ch
(Tuân) thọ 60 tuổi
mẹ Trần thị Tuân ♀ ch
(Bẹt)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

anh chị em khác mẹ
4. Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch thọ 82 tuổi
7. Nguyễn Thái (8 Trợ) 91 tuổi (92)
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc) 78 tuổi (79)