Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Trang ♀
ngày sanh dd-mm-1999
20 tuổi (21) Kỷ Mẹo
cha Nguyễn văn Cơ ♂
60 tuổi (55)
mẹ Võ thị Mai ♀
49 tuổi (50)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Phi Hùng ♂ 25 tuổi (27)