Gia phả tộc NguyễnBùi Thám ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1934
85 tuổi (86) Giáp Tuất

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch thọ 74 tuổi
quan hệ: cưới

con
7. Bùi thị Thu Thuỷ ♀
8. Bùi thị Vân ♀43 tuổi (44)
9. Bùi thị Bân ♀41 tuổi (42)
10. Bùi Tấn Thảo ♂39 tuổi (40)