Gia phả tộc NguyễnLê Khiếu ♂
ngày sanh không rõ
cha Lê Điền ♂ ch
(Bằng) thọ 79 tuổi
mẹ Nguyễn thị Tài ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Vuông ♂
3. Lê văn Mẫu ♂ 46 tuổi (49)
4. Lê Cẩm ♂
5. Lê thị Vân ♀