Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Liễu ♀
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (62) Mậu Tuất
cha Nguyễn Hội ♂ ch
thọ 66 tuổi
mẹ Biện thị Bồng ♀ ch
thọ 47 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
9. Nguyễn thị Mai ♀ 56 tuổi (57)
10. Nguyễn thị Cúc ♀ ch

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn Hậu ♂ ch
2. Nguyễn thị Lại ♀ ch
3. Nguyễn Bốn ♂ mt
5. Nguyễn Sáu ♂ 71 tuổi (73)
6. Nguyễn Bảy ♂ ch
7. Nguyễn Tám ♂ ch

chồng 1
Phạm Kiện (Thiện) ch
thọ 64 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm thị Bảng ♀40 tuổi (41)
2. Phạm Tấn Kẽm ♂39 tuổi (39)
3. Phạm Khuôn Dẫn ♂34 tuổi (35)