Gia phả tộc NguyễnTrịnh Thìn ♂
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Trịnh Hiệp ♂ ch
thọ 47 tuổi
mẹ Nguyễn thị Dài ♀
(Mua) 89 tuổi (89)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trịnh thị Định ♀
3. Trịnh Xao ♂
4. Trịnh thị Bàn ♀
6. Trịnh Lực (Mẹo) 56 tuổi (57)
8. Trịnh Tỵ ♂ 54 tuổi (55)