Gia phả tộc NguyễnĐào Duy Khang ♂
ngày sanh dd-mm-2017
1 tuổi (3) Đinh Dậu
cha Đào Duy Nam ♂
37 tuổi (38)
mẹ Nguyễn thị Kim Cúc ♀
36 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đào Nguyễn Khánh Vân ♀ 6 tuổi (8)
2. Đào Nguyễn Thảo Trang ♀ 5 tuổi (6)