Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đỗ Phương Anh ♀
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
cha Nguyễn Yên ♂
67 tuổi (68)
mẹ Đỗ thị Ngọc Lan ♀
62 tuổi (64)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Huy Hoàng ♂ 40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀ 38 tuổi (39)
4. Nguyễn Phương Thảo ♀ 34 tuổi (35)
5. Nguyễn Quang Vinh ♂
6. Nguyễn Thành Trung ♂
7. Nguyễn Trọng Hiếu ♂

chồng 1
Trần Thế Linh ♂
39 tuổi (40) Canh Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Thế Tâm ♂9 tuổi (10)